Sunday, 22 September 2019
-----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

กิจกรรมค้นหาความจริงจากสารานุกรม เดือน กรกฎาคม 2560

  • Published: Wednesday, 13 September 2017 10:52
  • Hits: 520

 

           

 

     เนื่องด้วย ห้องสมุดประถมได้จัดกิจกรรม  ค้นหาความจริงจากสารานุกรม  เพื่อให้นักเรียนมาเข้าใช้บริการห้องสมุด และได้

รับความรู้ที่ได้จากการอ่าน  รู้จักค้นคว้าจากสารานุกรม  รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ จึงมีการให้นักเรียนได้ร่วมตอบคำถาม

คนที่ตอบคำถามได้ถูกต้องที่สุดจะได้รับเกียรติบัตร ซึ่งนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร ประจำเดือน  กรกฎาคม 2560  มีดังนี้

 

                 1. เด็กหญิงศิรภัสสร ใสยจิตร์             นักเรียนชั้น ป.4/5

                 2. เด็กหญิงปิยวรรณ รอดคำ              นักเรียนชั้น ป.4/5

                 3. เด็กหญิงอรกัญญา นรภูธน             นักเรียนชั้น ป.4/7

                 4. เด็กหญิงอมราพร เจิมพวงผล         นักเรียนชั้น ป.4/7

                 5. เด็กหญิงอาทิตย์ติญา ฟักแก้ว        นักเรียนชั้น ป.5/3

                 6. เด็กหญิงกัญญาณัฐ จันทร์สิน         นักเรียนชั้น ป.5/3

 


ภาพข่าว   คุณครูชนาภรณ์  กวยทอง  (รายงาน), ครูนิสากร  วันบันเทิง (ถ่ายภาพ)