Saturday, 15 December 2018
<<<<<---------->>>>> 10-11 ลูกเสือ-เนตรนารี ประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่าย ณ สวนนงนุช พัทยา <<<<<---------->>>>> 19-20 พฤศจิกายน 2561 การแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนจังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี <<<<<---------->>>>>
A+ R A-

ขอแสดงความยินดีกับการประกวดอาราธนาธรรม"รางวัลชนะเลิศ" และ "รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2"

  • Published: Monday, 11 September 2017 10:26
  • Written by kingkan chamroen
  • Hits: 458

 

  

 

        โรงเรียนดรุณาราชบุรี ขอแสดงความยินดีขอแสดงความยินดีกับการประกวดอาราธนาธรรม "รางวัลชนะเลิศ" และ "รางวัล

รองชนะเลิศอันดับ 2" โรงเรียนดรุณาราชบุรีได้มีการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อเพิ่มพูนทักษะต่าง ๆ

ของนักเรียนให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศในทุกมิติอย่างต่อเนื่อง

 

ผลการแข่งขันได้รับรางวัลและทุนการศึกษา 2,000 บาท  ดังนี้ 

รางวัลชนะเลิศ  ประเภททีมชาย   ได้แก่   

เด็กชายพัทธกานต์  เต็งชาตะพันธุ์       ชั้น ป.6/7 

เด็กชายพชรพล      แก้วรักษา             ชั้น ป.6/7

เด็กชายชวนากร      กันภัย                ชั้น ป.6/5

เด็กชายวีรวัชร        โสภนราพงษ์        ชั้น ป.6/2

เด็กชายจิรภัทร       จันทร์ฉิม             ชั้น ป.6/2

เด็กชายสุรศักดิ์       นุชเกษม             ชั้น ป.5/7

เด็กชายธีรโชติ        ลิมป์แสงประภา    ชั้น ป.6/3

เด็กชายพัธดล         ทนุพัฒนาชัย       ชั้น ป.5/7

เด็กชายสุรวัชร         เฮงเติม              ชั้น ป.6/7

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ประเภททีมหญิง  ได้แก่   

เด็กหญิงอสมาภรณ์  อุทาทิพย์       ชั้น ป.6/7

เด็กหญิงกันต์กมล    วงศ์วี            ชั้น ป.6/7

เด็กหญิงพัฒนวดี     ไชยครุฑ       ชั้น ป.6/7

เด็กหญิงปฐมวดี       ตันบริภันฑ์    ชั้น ป.6/5

เด็กหญิงอัจจิมา       สง่าโฉม        ชั้น ป.6/5

เด็กหญิงชุติมา        อึงฤทธิเดช     ชั้น ป.6/4

เด็กหญิงจันทิมา      จันทร์สร้อย     ชั้น ป.6/4

เด็กหญิงฐานิดา       แสงทอง        ชั้น ป.6/4

เด็กหญิงกานต์กษมา เหล็กอิ่ม        ชั้น ป.6/4 

 

ฝึกซ้อมโดย : คุณครูอุดมศรี   สวัสดีนาม

 

 


ภาพข่าว   คุณครูธารสันต์ (ถ่ายภาพ)