Wednesday, 17 October 2018
<<<<<---------->>>>> วันที่ 3-6 กรกฎาคม 2561 : กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน <<<<<---------->>>>> วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 : ค่ายดรุณาวาทศิลป์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 <<<<<---------->>>>>
A+ R A-

กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integration Green and Care 2017)

  • Published: Monday, 30 January 2017 08:35
  • Written by Teerapol Puttikul
  • Hits: 943

 

 

โรงเรียนดรุณาราชบุรี แผนกประถม จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับหัวหน้าสายชั้น ระดับชั้น ป.1-3 โดยใช้ชื่องาน

“  Integration  Green  and  Care  2017 “  เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 ณ โดมอาคารเซนต์ปีเตอร์  โรงเรียนดรุณาราชบุรี 

 

การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ มุ่งให้นักเรียนมีประสบการณ์ ตรง  ในการมีปฏิสัมพันธ์ กับบุคคล วัตถุ สิ่งของ หรือสิ่งแวดล้อม

ที่นักเรียนสนใจต้องเรียนรู้  โดยนักเรียนจะมีส่วนร่วมในการวางแผนการเรียนรู้ และศึกษาอย่างลุ่มลึกตามวิธีการของนักเรียนเอง โดยมีครูเป็นผู้ช่วยเหลือ

สนับสนุนการเรียนรู้ ของนักเรียน ชื่นชม และให้ข้อมูลย้อนกลับทางบวกในการทำงานของนักเรียน  ผ่านการทำกิจกรรม และโครงงาน ยึดเนื้อหา 

ตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ พุทธศักราช 2551 และตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

 

 

 

การจัดกิจกรรมนี้ประกอบด้วย  21  ฐานซุ้มกิจกรรม  ได้แก่ 1.เรื่องของกล้วย 2.การทำผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว 3.โอ่ง  4.ข้าวโพด 5.หนูน้อยรักสุขภาพ

6.เรื่องนม 7.สมุนไพร 8.เรื่องของเห็ด 9.เรื่องรถไฟ 10.ผลิตภัณฑ์น้ำยา11.กล้วยหอม 12.พืชน่ารู้ 13.น้ำยาอเนกประสงค์ 14.มะละกอ 15.ใบเตยดอกอัญชัน

16.เรื่องของน้ำ 17.เรื่องมะพร้าว 18.เรื่องของไข่ 19.สับปะรด 20.ปลาสวยงาม และ 21. เรื่องฝรั่ง

 

 
  

ภาพข่าว นางสาวนราภรณ์   จุลลาย (รายงาน), นายธีระพล  พฤฑฒิกุล (ถ่ายภาพ)