Tuesday, 22 October 2019
-----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

การแข่งขัน IQ 108

  • Published: Tuesday, 16 August 2016 14:14
  • Hits: 1357

08/16/2016 :: 13:26:58 น.

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  แผนกประถม มอบรางวัล การแข่งขัน IQ 108 เนื่องในโอกาสสัปดาห์ห้องสมุด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6

เมื่อวันที่  12 กรกฎาคม 2559 โดยจัดการแข่งขันเพื่อเป็นการแสดงความสามารถทางด้านทักษะทางคณิตศาสตร์ ที่นักเรียนมี ผลการการแข่งขันมีดังต่อไปนี้

 

รางวัลชนะเลิศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เด็กหญิงกานต์ธิดา  เอื้อประเสริฐ

 

รองชนะเลิศอันดับ 1

เด็กชายกรวีร์  มณีนิล

เด็กหญิงศศิพิมพ์  บัวสด

 

รางวัลชนะเลิศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

เด็กหญิงชวัลญา  มณีรัตน์

 

รองชนะเลิศอันดับ 1

เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญทรง

เด็กหญิงศิวาพร  สุขปิยังคุ


ภาพข่าวกิจกรรม

นายธีระพล  พฤฑฒิกุล (ถ่ายภาพ)