Daruna Open House ปฐมวัย

 

 

โรงเรียนดรุณาราชบุรี แผนกปฐมวัยจัดกิจกรรม Daruna Open House 2016  พัฒนาการนักเรียนและพบปะผู้ปกครอง ชั้นอนุบาล 3

เมื่อวันที่ 3 - 11 พ.ย. 59 ที่ผ่านมา โดยเชิญผู้ปกครองระดับปฐมวัยปีที่  3  ให้เข้ามาดูการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน  และได้จัด

ให้เด็กได้ทำกิจกรรมร่วมกับผู้ปกครอง

 

กิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากบาทหลวงพ่อไพศาล ยอแซฟ ช่วยแนะนำผู้ปกครองเกี่ยวกับการเลี้ยงดูลูกในยุคปัจจุบัน เพื่อให้ได้เป็น

พลเมืองดีของประเทศชาติ เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่


ภาพกิจกรรม 


 

ภาพกิจกรรมชั้นอนุบาล 3/1 


 

ภาพกิจกรรมชั้นอนุบาล 3/2 


 

ภาพกิจกรรมชั้นอนุบาล 3/3 


 

ภาพกิจกรรมชั้นอนุบาล 3/4 


 

ภาพกิจกรรมชั้นอนุบาล 3/5 


 

ภาพกิจกรรมชั้นอนุบาล 3/6 


 

ภาพกิจกรรมชั้นอนุบาล 3/7