Monday, 19 August 2019
-----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

มอบรางวัลการแข่งขันภาษาไทย อังกฤษ และคณิตศาสตร์

  • Published: Monday, 19 September 2016 14:17
  • Hits: 1079

 

 

แผนกปฐมวัยได้มอบรางวัลการแข่งขันภาษาไทย อังกฤษ และคณิตศาสตร์ ตลอดภาคเรียนที่ผ่านมา วันที่  16  กันยายน  2559  ที่ทางแผนกได้จัดกิจกรรม

ก่อนเข้าเรียนในยามเช้า  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างดี  ในการอยู่เชียร์บุตรหลานก่อนไปทำงาน   ผลปรากฏดังนี้

 

ระดับปฐมวัยชั้นปีที่  3     ที่  1   ได้แก่  ปฐมวัย  3/7     นางจิตติมา  แก้วเกิด                 ครูประจำชั้น

                                        ที่  2    ได้แก่  ปฐมวัย  3/2    นางวาสนา  เนตรวิจิตร            ครูประจำชั้น

                                        ที่  3    ได้แก่   ปฐมวัย  3/3   นางสาวพัชรินทร์ กิมเล็ก          ครูประจำชั้น

 

ระดับปฐมวัยชั้นปีที่  2     ที่  1    ได้แก่   ปฐมวัย  2/5   นางสาวนารีรัตน์  เอี่ยมแทน             ครูประจำชั้น

                                        ที่  2    ได้แก่   ปฐมวัย  2/3   นางอารีย์       ทนุพัฒนาชัย      ครูประจำชั้น

                                        ที่  3    ได้แก่   ปฐมวัย  2/2   นางลำพึง       นงค์รัก            ครูประจำชั้น

 

ระดับปฐมวัยชั้นปีที่  1     ที่  1    ได้แก่   ปฐมวัย  1/6   นางสาวกมลเนตร  ใจชัย                 ครูประจำชั้น

                                        ที่  2    ได้แก่   ปฐมวัย  1/4    นางสาวณัฐชวัล         อุตมะ    ครูประจำชั้น

                                        ที่  3    ได้แก่  ปฐมวัย  1/3   นางสาวสุภาพร  ดอกพุฒซ้อน      ครูประจำชั้น

 


ภาพข่าว