พันธกิจ/Mission

พันธกิจที่ 1  เสริมสร้างการจัดบรรยากาศสถานศึกษาคาทอลิก

พันธกิจที่ 2  จัดระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบประกันคุณภาพภายใน

พันธกิจที่ 3  พัฒนาครู บุคลากรตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ ศักยภาพสู่ศักยภาพศตวรรษที่ 21 และการเป็นครูโรงเรียนคาทอลิก

พันธกิจที่ 4  หล่อหลอมผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทุกมิติ เต็มตามศักยภาพ มีทักษะชีวิตศตวรรษที่ 21

พันธกิจที่ 5  สืบสานวัฒนธรรมไทย เรียนรู้วัฒนธรรมสากล ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ 6  เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และเครือข่ายความร่วมมือ

 

ยุทธศาสตร์(Strategy) โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดบรรยากาศโรงเรียนคาทอลิก ด้านกายภาพ บรรยากาศภายใน กระบวนการหล่อหลอมผู้เรียนและสร้างชุมชนแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริหารแบบมีส่วนร่วมมุ่งเน้นประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  จัดระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนการสอน

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาครูและบุคลากรตามจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล ศักยภาพในศตวรรษที่ 21 และความเป็นครูในโรงเรียนคาทอลิก

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และคุณลักษณะนักเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 7  สร้างเสริมผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ความรับผิดชอบต่อสังคม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การบูรณาการคุณค่าพระวรสาร       

ยุทธศาสตร์ที่ 8  เสริมทักษะผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ  การใช้เทคโนโลยี  ทักษะกระบวนการคิด

ยุทธศาสตร์ที่ 9  สร้างเสริมผู้เรียนด้านศิลปวัฒนธรรมไทย  สุนทรียภาพ และเรียนรู้วัฒนธรรมสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 10 สร้างเครือข่ายความร่วมมือสู่การเรียนรู้กับสังคม  ชุมชน ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

         

Top Panel
Tuesday, 22 October 2019
-----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

การแข่งขันฟุตบอล 5 คน Pattaya NNK Academy League 2016

07/29/2016 ::  10:23:36 น.

ประชาสัมพันธ์ข่าวการแข่งขันกีฬา

            การแข่งขันฟุตบอล ๕ คน รายการ Pattaya NNK Academy League 2016 ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม Mongo Arena ถนนบายพาสเลี่ยงเมืองราชบุรี

            ทีมฟุตบอลชายรุ่นอายุ ๑๐ รุ่นอายุ ๑๑ และรุ่นอายุ ๑๒ ปี โรงเรียนดรุณาราชบุรีมีกำหนดการแข่งขัน ดังนี้

 

วันเสาร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙

            รุ่นอายุ ๑๐ ปี เวลา ๐๙.๐๐-๐๙.๓๕ น.  ดรุณาราชบุรี กับ บางกล้วย FC

            รุ่นอายุ ๑๑ ปี เวลา ๑๑.๓๕-๑๒.๑๐ น.   ดรุณาราชบุรี กับ มังกี้คิดอะคาเดมี่

            รุ่นอายุ ๑๒ ปี เวลา ๑๔.๕๕-๑๕.๓๐ น.   ดรุณาราชบุรี กับ บ้านโป่งจูเนียร์

 

วันอาทิตย์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙

            รุ่นอายุ ๑๐ ปี เวลา ๑๐.๑๕-๑๐.๕๐ น.   ดรุณาราชบุรี กับ Pattaya NNK UTD

            รุ่นอายุ ๑๑ ปี เวลา ๑๒.๑๕-๑๒.๕๐ น.   ดรุณาราชบุรี กับ เจี้ยไช้

 

วันเสาร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๙

            รุ่นอายุ ๑๐ ปี เวลา ๐๙.๐๐-๐๙.๓๕ น.   ดรุณาราชบุรี กับ เจี้ยไช้

รุ่นอายุ ๑๒ ปี เวลา ๑๑.๓๕-๑๒.๑๐ น.   ดรุณาราชบุรี กับ Pattaya NNK UTD

 

วันอาทิตย์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙

            รุ่นอายุ ๑๐ ปี เวลา ๑๐.๕๕-๑๑.๓๐ น.   ดรุณาราชบุรี กับแย้มวิทยา

            รุ่นอายุ ๑๒ ปี เวลา ๑๑.๓๕-๑๒.๑๐ น.   ดรุณาราชบุรี กับ Open Soccer

 

วันเสาร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๙

            รุ่นอายุ ๑๐ ปี เวลา ๐๙.๐๐-๐๙.๓๕ น.   ดรุณาราชบุรี กับ วังตาลวิทยา

            รุ่นอายุ ๑๑ ปี เวลา ๑๓.๓๕-๑๔.๑๐ น.   ดรุณาราชบุรี กับ Pattaya NNK UTD

รุ่นอายุ ๑๒ ปี เวลา ๑๔.๕๕-๑๕.๓๐ น.   ดรุณาราชบุรี กับ มังกี้คิดอะคาเดมี่

ร่วมเป็นกำลังใจในการฝึกซ้อมและการแข่งขัน ที่ผ่านมา

 

(การแข่งเมื่อวันที่ ๒๓ และ ๒๔ กรกฎาคม) มีผลการแข่งขันของทีมดรุณาราชบุรี ดังนี้

                        รุ่นอายุ ๑๐ ปี แข่งขัน ๒ ครั้ง ดังนี้ ชนะ ๑ ครั้ง เสมอ ๑ ครั้ง

                        รุ่นอายุ ๑๑ ปี แข่งขัน ๒ ครั้ง ดังนี้ ชนะ ๑ ครั้ง แพ้ ๑ ครั้ง

                        รุ่นอายุ ๑๒ ปี แข่งขัน ๑ ครั้ง ดังนี้ แพ้ ๑ ครั้ง

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร
ฟุตบอลคริสต์มาสคัพ

........

 

สารถึงผู้ปกครอง

ประจำเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม

2562

 

***********************

หลักฐานการสมัครเรียน
นักเรียนใหม่ 2562

 

วีดีโอเด่น

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

1689338
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
430
588
1638
1684277
9843
19316
1689338
วันนี้ 2019-10-22 05:26

ปรัชญา/Philosophy

คุณธรรม นำวิชา พัฒนาสุข

 

วิสัยทัศน์/Vision

ปีการศึกษา 2558 - 2562 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดการศึกษาที่ทัน

สมัยในมาตรฐานสากลด้วยหลักการ

ศึกษาคาทอลิก

 

 

ปณิธาน/Dedication

ปณิธานของโรงเรียนดรุณาราชบุรี ซึ่งพระ

สังฆราช เปโตร คาเร็ตโตบิดาผู้บุกเบิก

และก่อตั้งรากฐานของสถานศึกษาแห่งนี้

ได้ประดิษฐ์ไว้เป็นปฐมว่า " ภายใต้ร่มเงา

ของหออันสูงเด่นนี้ เด็กราชบุรีจะได้พบ

แต่ความรู้ระดับสูง ศีลธรรมระดับเด่น"

ติดต่อเรา/Contact us

โรงเรียนดรุณาราชบุรี 80 ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ : 032-337154

แฟกซ์ : 032-337515

อีเมล : darunaschool@gmail.com 

Facebook : darunaratchaburi

YouTube : darunaschool

Twitter : @daruna_school

แผนที่ :