Tuesday, 19 June 2018
วันที่ 14 มิถุนายน 2561 : พิธีไหว้ครูระดับอนุบาล/ ประถมศึกษา / มัธยมศึกษา <<<<<---------->>>>> วันที่ 29 มิถุนายน 2561 : กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียนดรุณาราชบุรี <<<<<---------->>>>> วันที่ 3-6 กรกฎาคม 2561 : กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน <<<<<---------->>>>> วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 : ค่ายดรุณาวาทศิลป์ ระดับมัธยม 1 <<<<<---------->>>>>
A+ R A-

กำหนดการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา ๒๕๕๙

  • Published: Tuesday, 16 August 2016 15:31
  • Written by Teerapol Puttikul
  • Hits: 1239

 08/16/2016 :: 15:35:59 น.

กำหนดการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา ๒๕๕๙

 

ระดับชั้น

กำหนดวันอยู่ค่ายพักแรม

สถานที่

หมายเหตุ

 

 

ชั้น ม.๑

 

วันที่ ๘-๑๐   มิถุนายน 59

  ค่ายดรุณาเฉลิมพระเกียรติฯ

ปฐมนิเทศ

 

ชั้น ม.๒

 

วันที่ ๓-๕     ตุลาคม 59

  ค่ายดรุณาเฉลิมพระเกียรติฯ

 

 

ชั้น ป.๕

 

วันที่ ๑๑-๑๒ พฤศจิกายน 59

  ค่ายดรุณาเฉลิมพระเกียรติฯ

 

 

ชั้น ป.๔

 

วันที่ ๑๖      พฤศจิกายน 59

  โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ค่ายกลางวัน

 

ชั้น ป.๓

 

วันที่ ๑๗      พฤศจิกายน 59

  โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ค่ายกลางวัน

 

ชั้น ป.๒

 

วันที่ ๑๗      พฤศจิกายน 59

  โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ค่ายกลางวัน

 

ชั้น ป.๑

 

วันที่ ๑๘      พฤศจิกายน 59

  โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ค่ายกลางวัน

 

ชั้น ป.๖

 

วันที่ ๙-๑๑   ธันวาคม  59

  ค่ายดรุณาเฉลิมพระเกียรติฯ

ค่ายร่วมฯ

 

ชั้น ม.๓

 

วันที่ ๑๙-๒๑ มกราคม ๖๐

  ค่ายดรุณาเฉลิมพระเกียรติฯ

ปัจฉิมนิเทศ