Wednesday, 19 December 2018
<<<<<---------->>>>> 10-11 ลูกเสือ-เนตรนารี ประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่าย ณ สวนนงนุช พัทยา <<<<<---------->>>>> 19-20 พฤศจิกายน 2561 การแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนจังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี <<<<<---------->>>>>
A+ R A-

D.R. รวมพลคนรักหนังสือ เดือน กรกฎาคม 2560 (แผนกประถม)

 

           

 

 

ห้องสมุดประถมได้จัดกิจกรรม “D.R. รวมพลคนรักหนังสือ”  ขึ้นเป็นปีที่ 8  ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนยอดนักอ่าน 

เพื่อให้นักเรียนมาเข้าใช้บริการห้องสมุดและรักการอ่านมากขึ้น โดยพิจารณาจากนักเรียนที่มีสถิติการยืมหนังสือมากที่สุด

ประจำเดือนนั้น ๆ  พร้อมทั้งให้นักเรียนบันทึกหนังสือที่ตนชื่นชอบเพื่อแบ่งปันความรู้ให้กับคนอื่นได้รู้จักหนังสือเล่มนั้น

มากยิ่งขึ้นอีกด้วย  ซึ่งนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร ประจำเดือน  กรกฎาคม 2560  มีดังนี้

 

1. เด็กหญิงสุพิชญา เสาดา                           นักเรียนชั้น ป.3/2

2. เด็กชายศิรวิชญ์ หอมฟุ้ง                           นักเรียนชั้น ป.3/2

3. เด็กหญิงภัสสร เครืออารีย์                         นักเรียนชั้น ป.3/2

4. เด็กชายภาสพงษ์ กลั่นดี                           นักเรียนชั้น ป.3/7

5. เด็กชายอุษณกาล เปรื่องปรีชาสกุล            นักเรียนชั้น ป.4/5

6. เด็กหญิงกุลิศรา วัฒนพงษ์                        นักเรียนชั้น ป.4/5

7. เด็กหญิงวรรณรดา รัตนรักษ์                      นักเรียนชั้น ป.4/5

8. เด็กชายเจษฎากร นภาสนธิ์                       นักเรียนชั้น ป.4/5

9. เด็กชายสิทธิชัย บิลพัสดิ์                          นักเรียนชั้น ป.4/5

10.เด็กชายวุฒิกร สีสด                                นักเรียนชั้น ป.4/5

11. เด็กชายธนาคิม โอ่งเคลือบ                     นักเรียนชั้น ป.4/5

12. เด็กหญิงศกุนตลา แสงจันทร์                   นักเรียนชั้น ป.4/7

13. เด็กหญิงกนกพร ยวงอ้น                         นักเรียนชั้น ป.5/2

14. เด็กหญิงธีรกานต์ ขำสุวรรณ์                    นักเรียนชั้น ป.5/2

15. เด็กหญิงประภัสสร วิริยินทรีย์                   นักเรียนชั้น ป.5/2

16. เด็กชายวริทธิ์ธร เฮงเติม                         นักเรียนชั้น ป.5/2

17. เด็กชายพงศภัค ธรรมกิจ                        นักเรียนชั้น ป.5/2

18. เด็กชายพีระยุทธ วงษ์ชาเลื่อน                 นักเรียนชั้น ป.5/2

19. เด็กหญิงสุกัญญา โสภา                         นักเรียนชั้น ป.6/4

20. เด็กหญิงแพรวนภา เหมาะสมัย                นักเรียนชั้น ป.6/4

 


ภาพข่าว   คุณครูชนาภรณ์  กวยทอง  (รายงาน), ครูนิสากร  วันบันเทิง (ถ่ายภาพ)