Tuesday, 22 October 2019
-----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

วันพ่อแห่งชาติ 2560

   

  

 

เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 นั้นเป็นวันพ่อแห่งชาติ โรงเรียนดรุณาราชบุรีจึงจัดกิจกรรม "วันพ่อแห่งชาติ เรารักพ่อ"

ขึ้น และได้เรียนเชิญผู้ปกครอง คุณพ่อและคุณแม่ของนักเรียนโรงเรียนดรุณาราชบุรีเข้าร่วมกิจกรรมเรารักพ่อ ผู้ปกครอง

ของนักเรียนโรงเรียนดรุณาราชบุรีได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทางโรงเรียนดรุณาราชบุรีจึงอยากขอบพระคุณสำหรับ

การให้ความสนับสนุนตลอดมา ทั้งนี้ทางโรงเรียนยังมีการแสดงของนักเรียนแต่ละระดับชั้นอีกด้วย โดยกิจกรรมจัดขึ้น

ณ หน้าอาคาร St.Peter โรงเรียนดรุณาราชบุรี ในวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560

 


ภาพข่าว อนุบาล นายธารสันต์ (ถ่ายภาพ)

 

ภาพข่าว ประถมศึกษา  นายธารสันต์ (ถ่ายภาพ)

 

ภาพข่าว มัธยมศึกษา  คุณครูสุจิตรา และนายธารสันต์ (ถ่ายภาพ)