Wednesday, 13 December 2017
---------"เปิดเรียน" ภาคเรียนที่ 2/2560 : ยินดีต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านสู่โรงเรียนดรุณาราชบุรี -------- -------โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดเทศกาลวันคริสต์มาส ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี (รายได้สมทบทุนกองทุนคาเร็ตโต : ช่วยเหลืิอเด็กยากจน) จัดกิจกรรมวันที่ 22-24 ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 18.00 -21.30 น. -------
A+ R A-

มหกรรมดรุณาวิชาการ การศึกษาเอกชนร่วมพัฒนาการศึกษาไทย

   

  

 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดงาน "มหกรรมดรุณาวิชาการ การศึกษาเอกชนร่วมพัฒนาการศึกษาไทย” ระหว่างวันที่

27-28 พฤศจิกายน 2560 เพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

รัชกาลที่ 9 ที่เน้นการสร้างคนดี คนเก่ง ให้บ้านเมือง พร้อมกับสร้างพื้นฐาน และมีทัศนคติที่ถูกต้อง มีอุปนิสัยที่มั่นคง

เข้มแข็ง มีอาชีพ มีงานทำ ตามพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ตลอดจนเปิดโอกาสให้เด็ก และเยาวชน

ได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ เพื่อคัดเลือกนักเรียน เป็นตัวแทนจังหวัดไปแข่งขัน

ในระดับประเทศต่อไป โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิด พร้อมทั้งคณะบาทหลวง

ซิสเตอร์ และแขกผู้มีเกียรติ

 

ภายในงานจัดกิจกรรม ประกอบด้วยการจัดนิทรรศการ และกิจกรรมของ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การแข่งขัน

ทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์รวม 77 รายการ ในระดับอนุบาล ประถม และมัธยม โดยมีโรงเรียนเอกชนในจังหวัดราชบุรี

โรงเรียนในเครือสังฆมณฑลราชบุรี และโรงเรียนภาครัฐ เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้

 


ภาพข่าว ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  คุณครูสุจิตรา, คุณครูสุนธร, คุณครูชาตรี และคุณครูสมาบัติ (ถ่ายภาพ)

 

ภาพข่าว อนุบาล  คุณครูสุจิตรา, คุณครูสุนธร, คุณครูชาตรี และคุณครูสมาบัติ (ถ่ายภาพ)