Tuesday, 22 October 2019
-----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

กิจกรรม Symposium ยกระดับคุณภาพการศึกษาเอกชน การสร้างประสบการณ์อาชีพ (Work Experience)

   

 

 

วันอังคารที่  26 กันยายน พ.ศ. 2560  นายประเทือง  ทรัพย์เกิด ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี  ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน

Symposium  ยกระดับคุณภาพการศึกษาเอกชน การสร้างประสบการณ์อาชีพ (Work Experience) ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี

โดยมีบาทหลวง ดร.จำเนียร จิตเสรีวงศ์  เป็นผู้กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม แขกผู้มีเกียรติที่เข้าเยี่ยมชม

งานประกอบด้วยนางสาวพิยะดา ม่วงอิ่ม นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน คณะครูและนักเรียน

โรงเรียนเอกชนในจังหวัดราชบุรี 

 

 

กิจกรรม Symposium  ยกระดับคุณภาพการศึกษาเอกชน การสร้างประสบการณ์อาชีพ (Work Experience)เป็นกิจกรรมที่

สอดคล้องกับการดำรงชีวิตและเหมาะสมกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจของนักเรียน โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมลงมือ

ปฏิบัติจริงทุกขั้นตอนจนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถนำวิธีการที่เรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

 

 

 

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดทักษะอันพึงประสงค์สำหรับการเป็น

พลเมืองและพลโลกที่มีคุณภาพในอนาคต โดยการจัดการเรียนการสอนควบคู่กับเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์วิชาชีพ

ในการสร้างประสบการณ์อาชีพ (Work Experience) ทำให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ มาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ และนำประสบการณ์ไปประกอบอาชีพ และจัดหารายได้ระหว่างเรียนได้

 

 

กิจกรรม Symposium ยกระดับคุณภาพการศึกษาเอกชน และการสร้างประสบการณ์อาชีพ (Work Experience) ประกอบด้วย

1. ฐานการจัดประสบการณ์อาชีพ (Work Experience) จำนวน 10 อาชีพ จากโรงเรียนดรุณาราชบุรี  โรงเรียนนารีวิทยา

โรงเรียนเสริมสวยศรีประภัสสร เป็นต้น

2. ฐานการสื่อสารภาษาอังกฤษ (Communicative English Skills Development project) จากโรงเรียนดรุณาราชบุรี

3. ฐานการแสดงโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนดรุณาราชบุรี จำนวน 89 โครงงาน

โครงงานวิทยาศาสตร์จากโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จำนวน  2  โครงงาน

 

 


ภาพข่าว  ครูปาลิกา ศรีสารากร (รายงาน ) , ครูกิ่งกาญจน์ และครูธารสันต์ (ถ่ายภาพ)