Saturday, 15 December 2018
<<<<<---------->>>>> 10-11 ลูกเสือ-เนตรนารี ประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่าย ณ สวนนงนุช พัทยา <<<<<---------->>>>> 19-20 พฤศจิกายน 2561 การแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนจังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี <<<<<---------->>>>>
A+ R A-

"ขอแสดงความยินดีและต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี"

      

 

โรงเรียนดรุณาราชบุรี ขอแสดงความยินดี และต้อนรับ ท่านชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เนื่องในโอกาสที่มารับตำแหน่ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี อย่างเป็นทางการ และต้อนรับสู่ "รั้วขาวแดง" การมาของท่าน ผู้ว่าราชการจังหวัด ถือว่าเป็นพรของพระเจ้า

และเป็นคุณค่าทางใจที่ท่านมีต่อโรงเรียนดรุณาราชบุรี ท่านให้เกียรติอย่างสูงส่งขอมาเยี่ยมชมโรงเรียนดรุณาราชบุรี นับเป็นความรัก

ความผูกพัน ที่ท่านมีต่อโรงเรียนดรุณาราชบุรีมาตลอด

ตามทะเบียนของโรงเรียน  มีบันทึกไว้ว่าท่านได้ศึกษาที่โรงเรียนดรุณาราชบุรี  ในปี พ.ศ.2516 เลขประจำตัว 4410 มีครูวิทัศน์ ยอแซฟ  

เป็นครูประจำชั้น  มีครูประสาน กฤษเจริญ เป็นครูใหญ่ ซึ่งก็คือ บิดาของพระสังฆราชปัญญา กฤษเจริญ และบันทึกด้วยว่าท่าน มีผลการเรียน

อยู่ในระดับที่ดีมาก สอบได้เป็นที่ 1  ของห้อง นับเป็นเรื่องที่น่าชื่นชม  และเป็นแบบอย่างแก่นักเรียนในปัจจุบัน

ปีนี้ ครบรอบ 60 ปี แห่งการก่อตั้งโรงเรียนดรุณาราชบุรี "สถานศึกษาแห่งความดี โรงเรียนแห่งความสุข" พระเจ้าได้จัดสรรให้ท่านมาเป็นผู้ว่า

ราชการจังหวัดราชบุรี พอดี นับเป็นสิริมงคลอย่างยิ่ง โรงเรียนดรุณาราชบุรี ขอขอบคุณท่าน ที่ให้เกียรติมาพบปะ คณะผู้บริหาร คณะครู และ

นักเรียน ในวันนี้

 

   

 


ภาพข่าว  ครูกิ่งกาญจน์ จำเริญ (รายงาน ) , ครูธารสันต์ นิธิวงศ์   , คุณครูสุจิตรา  ปัญญาวรพงศ์(ถ่ายภาพ)