Saturday, 15 December 2018
<<<<<---------->>>>> 10-11 ลูกเสือ-เนตรนารี ประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่าย ณ สวนนงนุช พัทยา <<<<<---------->>>>> 19-20 พฤศจิกายน 2561 การแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนจังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี <<<<<---------->>>>>
A+ R A-

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด "ความสำเร็จสร้างได้จากการอ่าน" ปี 2560

                                                       

     

งานสัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน โรงเรียนดรุณาราชบุรี ประจำปี 2560 โดยบาทหลวง ดร.จำเนียร จิตเสรีวงศ์ ประธานในพิธีเปิดงาน

สัปดาห์ส่งเสริมการอ่านหัวข้อ  “ความสำเร็จสร้างได้จากการอ่าน”  เมื่อวันที่  4 – 7   กรกฎาคม 2560  ณ อาคารเซนต์ปีเตอร์ โรงเรียน

ดรุณาราชบุรี

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้ครูและนักเรียนรักการอ่าน

2. เพื่อกระตุ้นให้ครูและนักเรียน รู้คุณค่าของการอ่านและการเรียนรู้

3. เพื่อพัฒนาครูและนักเรียนให้ใฝ่เรียนใฝ่รู้ เพิ่มพูนปัญญา

4. เพื่อเพิ่มพูนทักษะและคุณภาพชีวิตของครูและนักเรียน

5. เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน

 

 

   

 

 


ภาพข่าว  คุณครูกัญญา  ตรีภพกิตติ  (รายงาน ) , คุณครูสุจิตรา  ปัญญาวรพงศ์ (ถ่ายภาพ) 

 


ภาพข่าว   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 


 ภาพข่าว  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 


ภาพข่าว   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

 


 ภาพข่าว  กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษา/สุขศึกษา

 


 ภาพข่าว  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 


 ภาพข่าว  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี 

 


 ภาพข่าว  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์