Wednesday, 19 December 2018
<<<<<---------->>>>> 10-11 ลูกเสือ-เนตรนารี ประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่าย ณ สวนนงนุช พัทยา <<<<<---------->>>>> 19-20 พฤศจิกายน 2561 การแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนจังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี <<<<<---------->>>>>
A+ R A-

"กิจกรรมปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ"

 

        

 

คณะผู้บริหาร ครู ตัวแทนโรงเรียนดรุณาราชบุรี และคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.)

เข้าร่วม"โครงการ ศธ.ปลูกป่า ร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ" ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  โดยมีผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ

นักเรียน ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา และผู้นำชุมชน เข้าร่วมโครงการฯเป็นจำนวนมาก  เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560  

ณ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ต.อ่างหิน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

 

 

 


ภาพข่าว  คุณครูสุธรรม  การะเกตุ (รายงาน ) , คุณครูกิ่งกาญจน์  จำเริญ (ถ่ายภาพ)