Tuesday, 25 June 2019
♪(๑ᴖ◡ᴖ๑)♪ 7 มกราคม 2562 เปิดรับสมัคร นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 ทุกระดับชั้น อนุบาล - ม.6 ((มาก่อนมีสิทธิ์ก่อน )) รับจำนวนจำกัด ------------ ೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

สถาปนาโรงเรียนดรุณาราชบุรีปีที่ "60"

 

 

  

           

โรงเรียนดรุณาราชบุรี จัดงานวันสถาปนาโรงเรียนดรุณาราชบุรีครบรอบปีที่ 60 “สถานศึกษาแห่งความดี โรงเรียนแห่งความสุข”

  ขึ้นในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560  เวลา 10.30 – 12.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อโมทนาคุณพระเจ้า ระลึกถึงคุณพระสังฆราชเปโตร คาเร็ตโต

  ผู้ก่อตั้งโรงเรียนดรุณาราชบุรี  และระลึกคุณบรรดาผู้บริหาร ครู บุคลากร ศิษย์เก่าที่ล่วงลับไปแล้ว ที่มีส่วนในการวางรากฐานการศึกษาของโรงเรียน

  ดรุณาราชบุรี ให้เจริญก้าวหน้ามาจนถึงปัจจุบันด้วยปรัชญา "คุณธรรม  นำวิชา  พัฒนาสุข "

 

 
 
 
           งานวันสถาปนาโรงเรียนดรุณาราชบุรี ได้รับเกียรติ จากพระสังฆราชยอห์นบอสโกปัญญา กฤษเจริญ ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี เป็นประธาน

   ประกอบวจนพิธีกรรมโมทนาคุณพระเจ้า นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พระสงฆ์ นักบวช และท่านผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ 

   อาทิ สมาคมศิษย์เก่าดรุณาราชบุรี  อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

   ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี  

 

 

         ลำดับพิธีการประกอบด้วย วจนพิธีกรรมโมทนาคุณพระ การวางช่อดอกไม้หน้ารูปพระสังฆราช เปโตร คาเร็ตโต การมอบทุนการศึกษาจาก

   กองทุนคาเร็ตโต ให้แก่โรงเรียนในเครือดรุณา 4 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนดรุณาราชบุรี โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา

   ดรุณาราชบุรี  วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค การมอบทุนการศึกษาแก่ นักเรียนโรงเรียนดรุณาราชบุรี การมอบเกียรติบัตรด้านคุณธรรม

   ความดีแก่นักเรียน  การแสดงของนักเรียนและครูชาวต่างชาติ การมอบแจกันดอกไม้เพื่อแสดงความขอบคุณ ผู้สนับสนุนโรงเรียนดรุณาราชบุรี   

   ผู้มีเกียตริทุกท่านร่วมร้องเพลงดรุณา ขาว แดง และเพลงสรรเสริญพระบารมี จากนั้นเชิญผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานทุกท่าน รับประทานอาหารกลางวัน

   ร่วมกัน ณ ห้องประชุมพลเอกชัยสิทธิ์ ชินวัตร โรงเรียนดรุณาราชบุรี 

 
 

           


ภาพข่าว [ชุดที่ 1 ]   นายสุธรรม การะเกตุ   (รายงาน )   นางสาวสุจิตรา  ปัญญาวรพงศ์ , นางสาวกิ่งกาญจน์ จำเริญ   ( ถ่ายภาพ) 

 


 

ภาพข่าว [ชุดที่ 2 ] นางสาวสุจิตรา  ปัญญาวรพงศ์ , นางสาวกิ่งกาญจน์ จำเริญ   ( ถ่ายภาพ)