Wednesday, 13 November 2019
***** 11 พฤศจิกายน 2562 ร่วมรณรงค์แต่งชุดไทยในวันลอยกระทง สืบสานประเพณีไทยให้คงอยู่สืบนานเท่านาน ***** -----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

งานวิชาการ “STEM Style By Daruna”

 

 

 

 

กิจกรรมวิชาการพัฒนาผู้เรียน

“STEM Style By Daruna”

วันที่13 กันยายน 2562

เสริมสร้างภูมิปัญญา พัฒนาสร้างเสริมนวัตกรรมด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ

ที่ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เสริมสร้างทักษะชีวิต  สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง

---------------------------------------

จัดในภาคเรียนที่ 1/2562 แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่  กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์  กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ 

กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ   กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

 

 

    

 

 


ภาพข่าว พิธีเปิดงาน


 

ภาพข่าว กิจกรรมกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 

รอติดตามชม...


 

ภาพข่าว กิจกรรมกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

รอติดตามชม...


 

ภาพข่าว กิจกรรมกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ

รอติดตามชม...


 

ภาพข่าว กิจกรรมกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

รอติดตามชม...