Tuesday, 22 October 2019
-----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562

 

 

วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562  

 โรงเรียนดรุณาราชบุรี 

------------------------------------

"ลูก รักแม่สุดหัวใจ"

โรงเรียนดรุณาราชบุรี จัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้นในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 ระดับอนุบาล เวลา  8.30 น.

ระดับประถมศึกษา เวลา 10.00 น. ระดับมัธยมศึกษา เวลา 12.40 น.  ณ เวทีอาคารเซนต์ปีเตอร์

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  87  พรรษา 12 สิงหาคม และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ลูกได้แสดงออกถึงความรัก ความกตัญญูกตเวที

ต่อแม่ผู้มีพระคุณ

โดยมีบาทหลวง ดร.จำเนียร  จิตเสรีวงศ์ อธิการและผู้อำนวยการโรงเรียนดรุณาราชบุรี เป็นประธานในพิธี บาทหลวงเสาร์  ตนประเสริฐ

รองอธิการ ซิสเตอร์สุดาพร  สวนจิตต์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกอนุบาล พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียนคณะครู นักเรียน และโรงเรียน

ได้เชิญคุณแม่ของนักเรียนทั้ง 3 ระดับ เข้าร่วมงานวันแม่แห่งชาติ ซึ่งมีคุณแม่ ผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมงานดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

 

   

 


ภาพข่าว , รายงาน  

 


 

 


ภาพข่าว , รายงาน