Wednesday, 23 October 2019
-----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

จุลินทรีย์EM ขยายผลต่อโรงเรียนวัดห้วยหมู

 

 จุลินทรีย์EM ขยายผลต่อโรงเรียนวัดห้วยหมู 

 

 อาจารย์ธีรพงษ์  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนวัดห้วยหมู อ.เมือง จ.ราชบุรี  ได้มาขอคำแนะนำการทำสารจุลินทรีย์  EM และขอสารจุลินทรีย์EM

ไปใช้ในการทำความสะอาด ดับกลิ่น ไล่แมลง ที่โรงเรียนวัดห้วยหมู

โดยมีครูพงษ์พัฒน์  ดำรงศักดิ์. ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอาคารสถานที่ให้คำแนะนำและมอบสารจุลินทรีย์ EM

ให้แก่โรงเรียนวัดห้วยหมูนำไปใช้และขยายผลต่อ


เมื่อวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562

------------------------------------

 

 

 

  

 

 

 

 


ภาพข่าว , รายงาน  ครูสุธรรม การะเกตุ