Wednesday, 13 November 2019
***** 11 พฤศจิกายน 2562 ร่วมรณรงค์แต่งชุดไทยในวันลอยกระทง สืบสานประเพณีไทยให้คงอยู่สืบนานเท่านาน ***** -----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

ดรุณาราชบุรี "วันคริสต์มาส" และ "สวัสดีปีใหม่2562"

   

 

     

 

โรงเรียนดรุณาราชบุรี ได้จัดกิจกรรมส่งความสุข เนื่องในโอกาสวันคริสต์มาส พ.ศ. 2561 และวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2562แก่คณะผู้บริหารโรงเรียนดรุณาราชบุรี  

และอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในวันศุกร์ ที่ 21 ธันวาคม  2561  ณ  อาคารเซนต์ปีเตอร์ โดยมีครูและนักเรียน ระดับอนุบาล ประถมและมัธยม ของโรงเรียนดรุณาราชบุรี 

เข้าร่วมกิจกรรม

 

  

 

กิจกรรมการส่งความสุขเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาส ประกอบด้วย วจนพิธีกรรมโมทนาคุณพระเจ้า โดยมีบาทหลวงนิรุต กิจเต่ง  เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอห์น

บอสโกราชบุรี   เป็นผู้ประกอบวจนพิธีกรรม การแสดงของนักเรียนระดับประถมศึกษา ชุดซานตาครอส ตัวแทนครูการกล่าวส่งความสุขให้แก่คณะผู้บริหารโรงเรียน

และอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ โดย ครูสุขดี กรินทรากุล  ตัวแทนนักเรียนมอบของขวัญคริสต์มาสให้แก่คณะผู้บริหารโรงเรียน และอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ    

บาทหลวงจำเนียร จิตเสรีวงศ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนดรุณาราชบุรี  กล่าวอวยพรเนื่องในวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ แก่คณะครู และนักเรียนโรงเรียน

ดรุณาราชบุรี คณะครูและนักเรียนทุกคนร่วมกันร้องเพลง   We  wish  you  a   Merry   Christmas   เพื่อส่งมอบความสุขให้แก่กันและกันในโอกาส

วันคริสต์มาส

     

 

 

 


ภาพข่าว   ครูสุธรรม การะเกตุ  (รายงาน), ครูพูนศักดิ์ ปิ่นทอง , ครูกิ่งกาญจน์  , ครูสุจิตรา (ถ่ายภาพ)