Wednesday, 13 November 2019
***** 11 พฤศจิกายน 2562 ร่วมรณรงค์แต่งชุดไทยในวันลอยกระทง สืบสานประเพณีไทยให้คงอยู่สืบนานเท่านาน ***** -----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

วันสถาปนาโรงเรียนดรุณาราชบุรีปีที่ "61"

 

 

   

             

โรงเรียนดรุณาราชบุรี จัดงานวันสถาปนาโรงเรียนดรุณาราชบุรีครบรอบปีที่ 61 “สถานศึกษาแห่งความดี โรงเรียนแห่งความสุข”

  ขึ้นในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561  เวลา 8.30 – 10.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อโมทนาคุณพระเจ้า ระลึกถึงคุณพระสังฆราชเปโตร คาเร็ตโต

  ผู้ก่อตั้งโรงเรียนดรุณาราชบุรี  และระลึกคุณบรรดาผู้บริหาร ครู บุคลากร ศิษย์เก่าที่ล่วงลับไปแล้ว ที่มีส่วนในการวางรากฐานการศึกษาของโรงเรียน

  ดรุณาราชบุรี ให้เจริญก้าวหน้ามาจนถึงปัจจุบันด้วยปรัชญา "คุณธรรม  นำวิชา  พัฒนาสุข "

 

 
 
 
           งานวันสถาปนาโรงเรียนดรุณาราชบุรี ได้รับเกียรติ จากพระสังฆราชยอห์นบอสโกปัญญา กฤษเจริญ ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี เป็นประธาน

   ประกอบวจนพิธีกรรมโมทนาคุณพระเจ้า พระสงฆ์ นักบวช และอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  

 

    

         ลำดับพิธีการประกอบด้วย วจนพิธีกรรมโมทนาคุณพระ การวางช่อดอกไม้หน้ารูปพระสังฆราช เปโตร คาเร็ตโต การแสดงของนักเรียน 

   ผู้มีเกียตริทุกท่านร่วมร้องเพลงดรุณา ขาว แดง และเพลงสรรเสริญพระบารมี และโรงเรียนได้แจกไอศครีม ให้กับนักเรียน และคุณครู

 
 
 

ภาพข่าว [ชุดที่ 1 ]   กิ่งกาญจน์ จำเริญ   (รายงาน )   นางสาวสุจิตรา  ปัญญาวรพงศ์ , นายพูนศักดิ์ ปิ่นทอง  ( ถ่ายภาพ,โดรน)