Tuesday, 22 October 2019
-----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

งานสัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน เสริมสร้างการเรียนรู้

  • Published: Wednesday, 13 July 2016 14:55
  • Written by Teerapol Puttikul
  • Hits: 2082

 

 

 

ห้องสมุดดรุณาราชบุรีจัดกิจกรรม “งานสัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน  เสริมสร้างการเรียนรู้   ในระหว่างวันที่  12 – 15  กรกฎาคม  2559 

เพื่อเป็นการปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน การศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  และส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

 

 

กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากบาทหลวงสมเกียรติ   จูรอด  ให้โอวาทกับนักเรียน  พร้อมชมนิทรรศการหนังสือใหม่ และนิทรรศการประวัติความเป็นมา

ของจังหวัดราชบุรีซึ่งจัดโดยพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ จ.ราชบุรี

 

 

งานสัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน  เสริมสร้างการเรียนรู้ :   ข่าว/ภาพกิจกรรมวันที่ 12 ก.ค. 59 | ข่าว/ภาพกิจกรรมวันที่ 13 ก.ค. 59  

  | ข่าว/ภาพกิจกรรมวันที่ 14 ก.ค. 59 |ข่าว/ภาพกิจกรรมวันที่ 15 ก.ค. 59 


ภาพข่าว  นางกัญญา ตรีภพกิตติ,นางนรินทร์พร รอดสุภา(รายงาน)  ,นายธีระพล  พฤฑฒิกุล (ถ่ายภาพ)


   

ภาพข่าวกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์  กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ แผนกประถม  


  

ภาพข่าวกิจกรรมสาธิการเกิดลม  กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ แผนกประถม  


 

ภาพข่าวกิจกรรม Story Reading Contest  กลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) แผนกมัธยม