Tuesday, 22 October 2019
-----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

มิสซาถวายเป็นพระราชกุศล

  • Published: Monday, 07 November 2016 15:46
  • Hits: 1243

 

 

มิสซาถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยบาทหลวงปิติศักดิ์  พงศ์จิรพันธุ์

ประธานในพิธีมิซาครูคำสอน นักเรียนคาทอลิกร่วมพิธีมิสซา

 

โอกาสนี้ นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และนางสาวพิยะดา ม่วงอิ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

สพป.รบ.๑ ร่วมดูแล และผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีร่วมพิธี

 

 

นักเรียนคาทอลิกร่วมมิสซาวันศุกร์ต้นเดือนถวายเป็นพระราชกุศล ตลอดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙  ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

ณ รองอาสนวิหารนักบุญยวงบอสโก ราชบุรี  


ภาพข่าวชุดที่ 1