Tuesday, 22 October 2019
-----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

ร่วมกิจกรรม ๓ ศาสนาเทิดพระเกียรติราชินี

  • Published: Friday, 02 September 2016 11:37
  • Hits: 998

 

 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ห้อง ๒  ห้อง ๓  และห้อง ๔ ร่วมกิจกรรมรวมพลังศาสนิกสัมพันธ์สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติด้วยมิติ

ทางศาสนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ โดยวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙

 

นักเรียนเข้าร่วมการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เรียนรู้พิธีสวดเทิดพระเกียรติของพุทธศาสนา คริสต์ศาสนา และศาสนาอิสลาม

และกิจกรรมของศานิกสัมพันธ์เพื่อความเข้าใจดีระหว่างศาสนาเพื่อการสร้างความปรองดองในสังคมไทย


ภาพข่าว

นายประสิทธิชัย  คุณธร  (รายงาน)