Tuesday, 22 October 2019
-----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

ประเมินการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา

  • Published: Wednesday, 31 August 2016 12:42
  • Hits: 1188

 

คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนติดตามประเมินการจัดการ เรียนการสอนสะเต็มศึกษา (STEM Education)

ของครูโรงเรียนดรุณาราชบุรีแผนกประถมและแผนกมัธยม วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมคาเร็ตโต ความเห็นของคณะกรรมการ ดังนี้

 

 

“โรงเรียนดรุณาราชบุรีมีการขยายผลสะเต็มศึกษาให้กับครูในโรงเรียน การจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาบูรณาการกับการเรียนการสอนทั้งระดับประถมศึกษา

และมัธยมศึกษา การจัดค่ายสะเต็มศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องสะเต็มศึกษา การจัดการอบรมสะเต็มศึกษาภายในโรงเรียน  และโรงเรียนใกล้เคียง

ให้สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูผู้สอนเพื่อมีความเข้าใจด้านสะเต็มศึกษามากขึ้น”

 


ภาพข่าว

นางสาวอังสุมาลิน อังอำนวยศิริ  (ถ่ายภาพ)