พันธกิจ/Mission

พันธกิจที่ 1  เสริมสร้างการจัดบรรยากาศสถานศึกษาคาทอลิก

พันธกิจที่ 2  จัดระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบประกันคุณภาพภายใน

พันธกิจที่ 3  พัฒนาครู บุคลากรตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ ศักยภาพสู่ศักยภาพศตวรรษที่ 21 และการเป็นครูโรงเรียนคาทอลิก

พันธกิจที่ 4  หล่อหลอมผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทุกมิติ เต็มตามศักยภาพ มีทักษะชีวิตศตวรรษที่ 21

พันธกิจที่ 5  สืบสานวัฒนธรรมไทย เรียนรู้วัฒนธรรมสากล ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ 6  เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และเครือข่ายความร่วมมือ

 

ยุทธศาสตร์(Strategy) โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดบรรยากาศโรงเรียนคาทอลิก ด้านกายภาพ บรรยากาศภายใน กระบวนการหล่อหลอมผู้เรียนและสร้างชุมชนแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริหารแบบมีส่วนร่วมมุ่งเน้นประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  จัดระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนการสอน

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาครูและบุคลากรตามจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล ศักยภาพในศตวรรษที่ 21 และความเป็นครูในโรงเรียนคาทอลิก

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และคุณลักษณะนักเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 7  สร้างเสริมผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ความรับผิดชอบต่อสังคม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การบูรณาการคุณค่าพระวรสาร       

ยุทธศาสตร์ที่ 8  เสริมทักษะผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ  การใช้เทคโนโลยี  ทักษะกระบวนการคิด

ยุทธศาสตร์ที่ 9  สร้างเสริมผู้เรียนด้านศิลปวัฒนธรรมไทย  สุนทรียภาพ และเรียนรู้วัฒนธรรมสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 10 สร้างเครือข่ายความร่วมมือสู่การเรียนรู้กับสังคม  ชุมชน ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

         

Top Panel
Tuesday, 25 September 2018
<<<<<---------->>>>> วันที่ 3-6 กรกฎาคม 2561 : กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน <<<<<---------->>>>> วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 : ค่ายดรุณาวาทศิลป์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 <<<<<---------->>>>>
A+ R A-

Welcome

This is a sample blog posting.

If you log in to the site (the Author Login link is on the bottom of this page) you will be able to edit it and all of the other existing articles. You will also be able to create a new article.

As you add and modify articles you will see how your site changes and also how you can customise it in various ways.

โรงเรียนดรุณาราชบุรี ได้ตระหนัก  และเห็นความสำคัญในเรื่อง "การอ่าน  การเขียน  และการคิดวิเคราะห์" จึงได้จัดกิจกรรม “สัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน  เสริมสร้างการเรียนรู้”  ให้กับนักเรียนเพื่อเป็นการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านการค้นคว้าศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ EIS หรือที่เรียกว่า English integrated study คือ การเรียนการสอนโดยการบูรณาการใช้ภาษาอังกฤษจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน 4 สาระวิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษหลักการบูรณาการภาษาอังกฤษในหลักสูตร EIS การให้ผู้เรียนเรียนรู้ภาษาที่สองจากภาษาแม่ สัญลักษณ์ต่างๆ หรือเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว โดยใช้การเรียนรูปแบบ SSF ซึ่ง S มาจากคำว่า Shot คือ การใช้ประโยคสั้นๆ S ย่อมาจาก Simple คือ การใช้ประโยคง่ายๆ และ F มาจากคำว่า Familiar คือ การใช้ประโยคจนคุ้นเคย การให้คุณครูผู้สอนและนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์โดยการใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียน (Classroom English)จะส่งเสริมให้ตัวนักเรียนเองมีการคิดเป็นภาษาอังกฤษและสามารถใช้ภาษาได้เร็วขึ้น การให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะและใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ที่เหมาะสมในการวิเคราะห์และแก้โจทย์ทางคณิตศาสตร์ที่เป็นภาษาอังกฤษ จะส่งเสริมให้เรียนรู้และเข้าใจภาษาอังกฤษง่ายและเร็วขึ้น การให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบวิทยาศาสตร์ คือ การสังเกต การเปรียบเทียบ การจำแนกกลุ่ม การเชื่อมโยงความรู้ และการสรุปผลแบบอ้างอิง จะส่งเสริมให้ผู้เรียนอ่าน เขียนและเข้าใจภาษาอังกฤษที่อ่านได้เร็วขึ้น 


กิจกรรมชมรมวาทศิลป์ของโรงเรียนดรุณาราชบุรีเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2542 โดยคุณครูอนุชา โชติจักรดิกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการประถมศึกษา ในขณะนั้นได้รับมอบหมายจากบาทหลวงเสนอ ดำเนินสะดวก ให้หาครูและนักเรียนที่มีความสามารถมาฝึกเพื่อเข้าประกวดสุนทรพจน์การรณรงค์การต่อต้านยาเสพติด จ.ราชบุรี คุณครูรสจรินทร์  คงอยู่  ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการฝึกฝนนักเรียนจึงได้ทำหน้าที่นี้ แต่ไม่ได้รับรางวัลทำให้คุณครูมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนานักเรียนให้มีประสบการณ์ทางด้านการพูด คุณครูและนักเรียนจึงเข้ารับการฝึกอบรมด้านการพูดสุนทรพจน์ การบรรยายธรรมที่วัดเขาวัง เพื่อให้ได้รับความรู้อย่างถูกต้อง มีพระอาจารย์สุเทพ สุเทโว เป็นพระวิทยากร โดยมีพระครูวิทิตพัฒนโสภณ ผู้อำนวยการศูนย์วาทศิลป์วัดพระศรีอารย์ เป็นผู้อุปถัมภ์เพื่อสร้างโอกาสและประสบการณ์ให้กับเด็ก เยาวชนของจังหวัดราชบุรีได้ออกสู่โลกกว้างเป็นที่รู้จักของผู้อื่น

โดยการนำจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพมาประยุกต์ใช้ ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี โรงเรียนดรุณาราชบุรีร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ได้นำจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ EM มาใช้ภายในโรงเรียนตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547  สมัยของบาทหลวงจำเนียร จิตเสรีวงศ์ โดยคำแนะนำและความช่วยเหลือของคุณพิรุณ  ศรีแสง จนกระทั่งปัจจุบันโรงเรียนดรุณาราชบุรี ได้นำจุลินทรีย์EMขยายผลสู่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง นักการ และพนักงานของโรงเรียน  ให้ทุกคนตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นมิตรกับธรรมชาติและร่วมใจในการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมเรียนรู้สู่ชีวิตจริงคิดได้ทำได้ตามศักยภาพ

ประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้

“สยามมยุรา” เป็นผลงานการออกแบบและสร้างเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ ทั้งนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีแผนกมัธยมโรงเรียนดรุณาราชบุรี ได้จัดการเรียนการสอนโดยการมุ่งเน้นในการสร้างนวัตกรรมโดยยึดหลักของเทคโนโลยีสะอาด 5Rs และได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรีโดยนางสาวกรกร ทองจันทร์ และทีมงาน เป็นผู้ออกแบบ นางสาวนลินี สำเริง เป็นที่ปรึกษาและฝึกซ้อม

บันทึกข้อตกลงสนับสนุนผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์โรตารีแก่นจันทน์

โรงเรียนดรุณาราชบุรีทำบันทึกข้อตกลงกับสโมสรโรตารีแก่นจันทน์ ว่าด้วยความร่วมมือในการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นโอกาสของนักเรียนดรุณาราชบุรี ทำงานด้วยจิตอาสาช่วยเหลือองค์กรไม่แสวงหาผลประโยชน์ และเรียนรู้เรื่องของการทำงานของสโมสรโรตารี โดยมีบาทหลวง ดร.สุรินทร์ จารย์อุปการะ ผู้อำนวยการโรงเรียนดรุณาราชบุรี และนย.วิชัยดิษฐ์ จันทร์ปิตุ นายกสโมสรโรตารีแก่นจันทน์ ร่วมลงนามในบันทึก

 STEM Education Camp ปีที่ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี แผนกมัธยมโรงเรียนดรุณาราชบุรี ได้จัดกิจกรรม
STEM Education Camp ปีที่ 2 (Wide World by STEM II) เมื่อวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2559 สำหรับนักเรียนห้องพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ (ม.1/2)ห้องพัฒนาศักยภาพด้านคณิตศาสตร์ (ม.1/3) ห้องพัฒนาศักยภาพด้าน ICT (ม.1/1) และนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ( ม.4/1)ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ยกระดับผลการเรียนโดยใช้กระบวนการเรียนการสอนตามหลักการ STEM ศึกษา รวมถึงพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และเสริมสร้างสมรรถนะตามหลักสูตรสถานศึกษา และได้รับเกียรติจากบาทหลวงสนธยา ไทยสนธิ ผู้จัดการโรงเรียนดรุณาราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

 

 

 

ม.5 จัดกิจกรรม เทศกาลอาหาร Food Fun Fair Fest 2016

กลุ่มสาะภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้จัดกิจกรรม เทศกาลอาหาร Food Fun Fair Fest 2016 ขึ้นระหว่างวันที่ 30 มิ.ย. ถึง 1 ก.ค. 2559 ณ บริเวณหน้าอาคาร 6 โรงเรียนดรุณาราชบุรี เวลา 11.40-12.10 น. โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม Food Fun Fair Fest 2016 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสภาพจริง เรียนรู้้วัฒนธรรมเกี่ยวกับการประกอบอาหารของแต่ละชนชาติ เรียนรู้จักการนำความรู้จากกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ มาใช้ในการนำเสนอกิจกรรมและที่สำคัญ นักเรียนได้เรียนรู้ที่จะทำงานเป็นกลุ่ม การวางแผนงาน การใช้กระบวนการไตร่ตรองมาใช้้ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ สำหรับการจัดกิจกรรมนี้ ครูชุมพร  ศรีนุกุลชัย ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้น ม.5 เป็นผู้รับผิดชอบ และได้รับเกียรติจากคณะครูทุก ๆ สายชั้นมาเยี่ยมชม ให้กำลังใจและฟังการนำเสนอกิจกรรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทั้ง 6 ห้อง

ชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลรุ่นอายุ 12 ปี

นักฟุตบอลโรงเรียนดรุณาราชบุรี รุ่นอายุ 12 ปี ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอล “กีฬานักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2559” จัดโดย สมาคมกีฬาจังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา โดยนักฟุตบอลโรงเรียนดรุณาราชบุรี รุ่นอายุ 12 ปี อยู่ภายใต้การดูแลของสโมสรฟุตบอลราชบุรี เอ็นเอ็นเคยูไนเต็ด


วาดภาพบนกำแพง-วาดสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติในใจ

ครู นักเรียนมีความสามารถด้านศิลปะและจิตอาสาร่วมวาดภาพบนกำแพงรั้วโรงเรียนดรุณาราชบุรีสนอง “ราชบุรีเมืองต้องห้าม ชุมชนคนอาร์ต” และสร้างเสริมจิตสำนึกของการอนุรักษ์ธรรมชาติ “วาดภาพบนกำแพง-วาดสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติในใจ” จากชุมชนคนอาร์ตดรุณาราชบุรี โรงเรียนมีนโยบายในการใช้พื้นที่ของโรงเรียนสร้างเสริมศักยภาพด้านศิลปะของนักเรียน รวมทั้ง จัดพื้นที่ของโรงเรียนเสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า “พื้นที่สีเขียว-สนามเขียว-เปลี่ยนขยะเป็นบุญ-รู้คุณค่าของสิ่งของและธรรมชาติ”

วีดีโอเด่น

เว็บไซต์ที่น่าสนใจเพื่อการศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “มีความรู้ดี  มีคุณธรรม  นำชาติพัฒนาด้วยวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี” 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

1153983
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
400
1365
2826
1143021
28777
39735
1153983
วันนี้ 2018-09-25 09:47

ปรัชญา/Philosophy

คุณธรรม นำวิชา พัฒนาสุข

 

วิสัยทัศน์/Vision

ปีการศึกษา 2558 - 2562 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดการศึกษาที่ทัน

สมัยในมาตรฐานสากลด้วยหลักการ

ศึกษาคาทอลิก

 

 

ปณิธาน/Dedication

ปณิธานของโรงเรียนดรุณาราชบุรี ซึ่งพระ

สังฆราช เปโตร คาเร็ตโตบิดาผู้บุกเบิก

และก่อตั้งรากฐานของสถานศึกษาแห่งนี้

ได้ประดิษฐ์ไว้เป็นปฐมว่า " ภายใต้ร่มเงา

ของหออันสูงเด่นนี้ เด็กราชบุรีจะได้พบ

แต่ความรู้ระดับสูง ศีลธรรมระดับเด่น"

ติดต่อเรา/Contact us

โรงเรียนดรุณาราชบุรี 80 ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ : 032-337154

แฟกซ์ : 032-337515

อีเมล : darunaschool@gmail.com 

Facebook : darunaratchaburi

YouTube : darunaschool

Twitter : @daruna_school

แผนที่ :